กรุงเทพฯ 9 วัด

กรุงเทพวัดหัวลำโพงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร – วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

Book Now

07.00

ทุกท่านพร้อมกันที่ ลานหน้า ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ( MBK ) ลงทะเบียน รับอาหารเช้า เครื่องดื่ม โดยทีมงานมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

08.00

ออกเดินทางสู่ วัดหัวลำโพง

08.15 น.

นำท่านเดินทางถึง วัดหัวลำโพง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นามว่าพระพุทธมงคลทำบุญโลงศพเสริมดวงชะตาให้กล้าแกร่ง

09.00 น. 

นำท่านเดินทางถึง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือ วัดสามจีน อันมีพระมหามณฑปที่โดดเด่น และหลวงพ่อทองคำที่ได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

10.30 น.

เดินทางถึง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ชมความงามพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลอันตั้งเด่นสง่า สักการะพระพุทธไสยาสองค์ใหญ่อันดับสามของประเทศ ที่มีลักษณะพิเศษประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  – วัดบวรนิเวศวิหาร

11.15 น.

นำท่านเดินทางถึง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญสมัยอยุธยา อันประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวทั้งองค์

12.00 น.

อิสสระอาหารกลางวัน

13.00 น. 

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมมีชื่อเรียบง่ายว่าวัดกลางนา เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนะสงคราม หลังจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (พระอนุชาของรัชกาลที่ 1) ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระอารามหลวง

14.00 น.

นำท่านสักการะพระประธานที่มีถึงสององค์ คือพระสุวรรณเขตและพระพุทธชินสีห์ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แหล่งรวบรวมศิลปกรรมไทยหลายช่วงสมัย

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

14.45 น.

นำท่านเดินทางถึง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร อันประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ใกล้เสาชิงช้าหนึ่งในแลนด์มาร์คกลางเมืองกรุงเทพฯ

15.30 น.

ชมปูชนียสถานสุดพิเศษเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างโลหะปราสาทที่ วัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ และเปรียบเสมือนมรดกแห่งความศรัทธาของพระพุทธศาสนา

16.30 น.

นำท่านสัมผัสทิวทัศน์ของเมืองกรุงที่ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือ วัดภูเขาทองพร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุเสริมความสิริมงคล

17.30 น.

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ จุดรับส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ( MBK )

18.00 น. 

นำท่านเดินทางถึง ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ( MBK ) โดยสวัสดิภาพ

Book Now